Názov projektu
Rok
Stav
Viac info
Štúdia uskutočniteľnosti ubytovacieho zariadenia cestovného ruchu
2007
U

Podpora malých a stredných podnikateľov (poradenstvo a realizácia: znižovanie nákladov, zvyšovanie efektívnosti, marketing, web, údržba výpočtovej a komunikačnej techniky
2007-
R

Podpora procesu transpozície Smernice INSPIRE
o priestorových dátach v SR
2007-
R
Dobudovanie informačného systému pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie - časť strategické environmentálne hodnotenie
2007-2008
U
Zámer pre proces EIA pre akciu „Garáže Zvolen“ 2.etapa 
2008
U
Príprava nástrojov pre implementáciu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu
2008-2009
U
Vypracovanie stratégie inventarizácie, nakladania a zneškodňovania malých zariadení s obsahom PCB v SR
2008-2009
U
Príprava 2 žiadostí na ŠF na recykláciu a na vodovod/kanalizáciu (subdodávka)
2008
U

Aplikačné prepojenie IS EIA s metainformačným systémom rezortu MŽP SR EnviroInfo
2008
U

Harmonizácia metainformačného systému Enviroinfo s implementačnými pravidlami smernice EÚ 2007/2/ES INSPIRE pre metaúdaje
2008
U

Testovanie návrhu špecifikácie údajov za témy Hydrografia a Chránené územia definované v prílohe I Smernice INSPIRE
2008-2009
U

Príprava žiadosti na ŠF na rekonštrukciu zariadenia cestovného ruchu
2008-2009
U

Tvorba web prezentácií
2008-
R

Poradenská činnosť pri príprave projektu služieb
2009
U

Externý manažment projektu budovania DDaSS Dobrá Niva
2009-
R
Štúdia uskutočniteľnosti prepojenia IS EZ s inými IS
2010
R