Prezentácie (druhý deň)
Plány nakladania s odpadom z ťažobného priemyslu

Plány prevencie závažných havárií 

Prestávka

Podmienky výstavby a riadenia úložísk  ťažobných odpadov

Podmienky uzatvárania a monitoringu úložísk.
Metódy rekultivácie a sanácie úložísk ťažobných odpadov

Najlepšie dostupné techniky (BAT) životného prostredia

Prestávka na obed

Prevencia znečisťovania zložiek životného prostredia.
Riziková analýza úložísk ťažobných odpadov

Prestávka

Účelová finančná rezerva pri nakladaní
s odpadom z ťažobného priemyslu

Informačný systém o nakladaní s ťažobným odpadom

Diskusia, ukončenie školenia

© 2008, Designed by W8 web sides, prois.sk

8.30 - 8.50

8.50 - 9.15

9.15 - 9.30

9.30 - 10.30

10.30 - 11.30


11.30 - 12.00

12.00 - 13.00

13.00 - 14.00


14.00 - 14.15

14.15 - 14.35


14.35 - 15.00

15.00 - 15.30

Mgr. Ing. Vladimír Nárožný, HBÚ

Mgr. Ing. Vladimír Nárožný, HBÚIng. Vladislav Lipták, SMZ, a.s. Jelšava

RNDr. Radovan Masiar, ENVIGEO, a.s., Banská Bystrica

RNDr. Jaroslav Schwarz, ENVIGEO, a.s., Banská Bystrica


Mgr. Zuzana Mészarosová, ENVIGEO, a.s., Banská BystricaIng. Vlasta Jánová, PhD., MŽP SR


Ing. Vladimír Benko, SAŽP Banská Bystrica