Prezentácie (prvý deň)
© 2008, Designed by W8 web sides, prois.sk

10.30 - 12.30


12.30 - 14.00

14.00 - 14.45


14.45 - 15.15


15.15 - 15.30

15.30 - 16.30


16.30 - 17.15
Nové legislatívne podmienky pri nakladaní
s odpadom z ťažobného priemyslu...

Prestávka na obed

Opis vlastností ťažobného odpadu...


Registrácia a pre-selekcia úložísk
ťažobných odpadov...

Prestávka

Povoľovací proces zriadenia,
využívania  a uzavretia úložísk...

Diskusia
RNDr. Vlasta Jánová, PhD., MŽP SRIng. Jana Frankovská, CSc., ŠGÚDŠ

RNDr. Jaroslav Schwarz, ENVIGEO, a.s., Banská Bystrica


Mgr. Ivan Mesarčík, MŽP SR
pokračovanie druhý deň...